Geografski položaj i klima

Cetinje se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na 42 stepena 23’ 27” sjeverne geografske širine i 18 stepeni 55’ 45” istočne geografske dužine.

Smješteno je u kraškom polju (Cetinjsko polje), veličine oko 7 km2, sa prosječnom nadmorskom visinom od 671 m. Cetinje je udaljeno 12 km vazdušne linije od Jadranskog mora, a 15 km vazdušne linije od Skadarskog jezera. Danas se nalazi na magistralnoj komunikaciji Podgorica – Cetinje – Budva, koja ga saobraćajno otvara i prema unutrašnjosti Crne Gore i prema crnogorskom primorju. Cetinje je od Budve udaljeno 29 km, od Podgorice 31 km, od aerodroma u Podgorici 37 km, od aerodroma u Tivtu 49 km i Barske luke 67 km.

Područje opštine Cetinje zahvata površinu od 910 km2, ili 6,6% ukupne površine Crne Gore (13.812 km2). Sam grad zahvata površinu od oko 5 km2. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, na teritoriji opštine Cetinje živi 16.757 stanovnika, što čini 2,67% ukupnog stanovništva Crne Gore. Na teritoriji grada Cetinja živi 13.991 stanovnik. Prema nacionalnoj pripadnosti 90% stanovništva čine Crnogorci.

Cetinjsko polje je formirano u istočnoj kraško-kontinentalnoj podgorini planine Lovćen, čiji su najviši vrhovi Štirovnik (1749 m) i Jezerski vrh (1660 m) na kome se nalazi mauzolej Petra II Petrovića Njegoša. Sa svih strana Cetinjskog polja vidik zatvaraju ogoljena krečnjačka brda strmih padina. Izrazito kraški teren uslovio je da se po rubu Cetinjskog polja formira i nekoliko pećina od kojih su dužinom kanala, brojem odaja i dvorana i bogatstvom pećinskog nakita, posebno atraktivne Cetinjska u samom gradu i Lipska u njegovoj neposrednoj blizini.

Cetinje ima umjereno kontinentalnu klimu koju odlikuju sušna i topla ljeta sa prosječnom temperaturom od 20 stepen C i blage i vlažne zime sa prosječnom temperaturom od 2,1 stepen C. Prosječna godišnja temperatura iznosi 11 stepeni C, sa godišnjom amplitudom od 20,1 stepeni C. Cetinje je poznato po obilnim proljećnim i jesenjim kišama i spada među najkišovitije gradove Evrope sa oko 4000 mm vodenog taloga godišnje. Međutim, i pored velikih padavina cetinjsko polje i njegova neposredna okolina su bez površinskih vodotokova i sa rijetkim izvorima, što je posljedica kraške konfiguracije i geološkog sastava terena.